Wniosek o sporządzenie  kserokopii dokumentacji medycznej należy pobrać w zakładce " Do  pobrania " - Dokumentacja medyczna 


ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTOWI

W WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ W TORUNIU

Dokumentacja medyczna /historia choroby pacjenta/ jest własnością WSPL SP ZOZ w Toruniu.
Każdy podmiot leczniczy ma jednak obowiązek udostępnić dokumentację medyczną:

 • pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi;
 • osobie upoważnionej przez pacjenta;
 • upoważnionym organom;
 • po śmierci pacjenta prawo do wglądu w dokumentację ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia;

Dokumentacja medyczna udostępniana jest na podstawie decyzji Dyrektora WSPL SP ZOZ w Toruniu.

FORMY UDOSTĘPNIANIA

 1. do wglądu w siedzibie przychodni;
 2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
 3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ żąda udostępnienia oryginałów dokumentacji;

Aby uzyskać wyciąg, odpis lub kserokopię dokumentacji medycznej należy:

 • złożyć pisemny "Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej" w sekretariacie Przychodni
  I piętro pokój 103 ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 1 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00; lub w Rejestracji Ogólnej lub  Pediatrycznej Przychodni parter ul. Szumana 2 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 17.00 – tam też należy pobrać „ Wniosek…”
 • w przypadku odbioru wyciągu, odpisu lub kserokopii dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć "Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej" /druk do pobrania w Sekretariacie Przychodni lub w Rejestracji Ogólnej lub  Pediatrycznej / sporządzone w obecności sekretarki Polikliniki lub  Rejestratorki. W innym przypadku upoważnienie musi być zaopatrzone w notarialnie lub urzędowo poświadczony podpis upoważniającego;
 • udostępnienie wyciągu, odpisu lub kserokopii dokumentacji medycznej nastąpi w terminie  3 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku w sekretariacie Przychodni I piętro pokój 103 ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 1 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00;
 • wysłanie kopii dokumentacji odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego, listem poleconym za pobraniem opłaty/za każdą stronę kopii, kopertę i znaczek na list polecony/ za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
 • wydanie kopii musi być potwierdzone podpisem wydającego i odbierającego oraz datą wydania,

ZASADY ODPŁATNOŚCI

 1. za udostępnienie dokumentacji medycznej pobierana jest opłata. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
  w poprzednim kwartale ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
 2. opłata dokonywana jest w sekretariacie Przychodni I piętro pokój 103 ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 1 /podstawa wyliczenia dostępna w sekretariacie;

Podstawa prawna :

1.Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz U z 2007 r Nr 14 poz.89 z późn.zm./

2.Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o, prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta /Dz U.z 2009 r Nr 52 poz.417 z późn.zm/

3.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania /Dz U.z 2006 r Nr 247 poz.1819 z późn.zm./

4.Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2009 r w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez MON oraz sposobu jej przetwarzania /Dz U.z 2009 r Nr 222 poz.1765 z późn.zm./

5.Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r /Dz.U.z 2002r Nr 101 poz.926 z póżn.zm/

6.Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej /Dz U. Z 20011 r Nr 112 poz 654/