Medycyna pracy:

Umowa na badania Medycyny Pracy

Skierowanie na badania lekarskie
do celów san.-epid.

Skierowanie na badania lekarskie
wstępne-okresowe-kontrolne

OświadczenieDokumentacja medyczna:

Wniosek o udostępnienie 

dokumentacji medycznej

Upoważnienie do odbioru

wyników RTG / USG


Laboratorium:

Cennik badań laboratoryjnych


Upoważnienie do odbioru
wyników
laboratoryjnych


Recepty:

Zamówienie recepty

Oświadczenie do odbioru recept

Upoważnienie do odbioru recept


Deklaracje:

Deklaracja wyboru lekarza POZ

Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ

Deklaracja wyboru położnej