Wyniki badań LABORATORYJNYCH, USG i RTG są częścią dokumentacji medycznej i postępowanie z nimi musi odbywać się zgodnie
z wymaganiami:

  1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresów i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2020 poz. 666).
  2. Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (t. jedn.: Dz. U. 2020 poz. 849).
  3. Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t. jedn.: Dz. U. 2019 poz. 1781). 

W związku z powyższym, odbiór wyników tych badań  możliwy jest jedynie :

  1. przez pacjenta osobiście za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość lub,
  2. przez jego przedstawiciela ustawowego lub,
  3. na podstawie upoważnienia (w przypadku odbioru wyniku przez inną osobę).

Dotyczy to WSZYSTKICH PACJENTÓW kierowanych na badania przez lekarzy oraz pacjentów pełnopłatnych.

Upoważnienia dostępne są w:

  • w rejestracji  laboratorium,
  • w rejestracji pracowni RTG i USG,
  • w rejestracji ogólnej i pediatrycznej,
  • w zakładce "Do pobrania".

Przekazanie wyniku laboratoryjnego telefonicznie ograniczone jest jedynie do wyniku INR dla osób leczonych antykoagulantami.