Wyniki badań LABORATORYJNYCH ; USG i RTG,

 
stanowią dokumentację medyczną i postępowanie z nimi musi odbywać się zgodnie z wymaganiami :

1)Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania(Dz.U. 2014 poz.177 z późn. zmian.)

2)Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r (Dz.U. 2012 poz.159 z późn. zmian.)

3)oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. (Dz.U. 1997 nr 133 poz.883 z późn. zmian.)

W związku z powyższym, odbiór wyników tych badań  możliwy jest jedynie :

1.przez pacjenta osobiście za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość lub

2.przez jego przedstawiciela ustawowego lub

3.na podstawie upoważnienia (w przypadku odbioru wyniku przez inną osobę )

Dotyczy  to  WSZYSTKICH   PACJENTÓW kierowanych na badania przez lekarzy oraz pacjentów pełnopłatnych.

Upoważnienia dostępne są w :

a)w Rejestracji  Laboratorium

b)w Rejestracji Pracowni  RTG  i  USG

c)w Rejestracji ogólnej i pediatrycznej

d)oraz na stronie internetowej WSPL Toruń www.wspl-torun.pl w zakładce Diagnostyka

Przekazanie wyniku laboratoryjnego telefonicznie ograniczone jest jedynie do wyniku  INR dla osób leczonych antykoagulantami.

UWAGA PACJENCI !!!

W DNIU  04 MAJA 2018R. ( PIĄTEK)
W NASZEJ PRZYCHODNI CZYNNE BĘDĄ  JEDYNIE
GABINETY  LEKARZY  POZ  DLA  DOROSŁYCH  I DLA  DZIECI
ZGODNIE  Z  HARMONOGRAMEM  ORAZ  REJESTRACJA  OGÓLNA I PEDIATRYCZNA  I  GABINET  ZABIEGOWY
WSZYSTKIE  GABINETY  SPECJALISTYCZNE , STOMATOLOGIA  I  REGABILITACJA
I  PRACOWNIE  DIAGNOSTYCZNE  BĘDĄ  NIECZYNNA.